You are hereMiljösäkringsarbete

Miljösäkringsarbete


Miljösäkringsarbete allmänt:

Vaxholms Byggnads AB miljöpolicy är att arbeta med material och arbetsmetoder som så skonsamt som möjligt påverkar såväl den inre som yttre miljön.
Miljömärkta produkter väljs efter rekommendationer från institutet för byggekologi samt alt i samråd med beställaren.
Vi följer gällande lagar och förordningar för omhändertagande av miljöfarligt avfall.
Våra anställda delges ny information i takt med utvecklingen inom miljövärdering.
Före demontering av material som befaras kunna innehålla miljöfarliga ämnen lämnas prov för analys provresultaten lämnas till vår Beställare.
Demonterat material källsorteras enligt gällande föreskrifter på arbetsplatsen, alt borttransporteras till miljöstation genom vår försorg.
Vår ambition är att material som skall installeras förvaras i torra förråd på arbetsplatsen.
Våra egna transporter sker med katalysatorförsedda bilar som drivs med blyfri bensin.
Vaxholms Byggnads AB arbetar aktivt med energibesparande konstruktioner och åtgärder.